Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 19
Đã đặt: 0
Còn lại: 19