Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 21
Đã đặt: 1
Còn lại: 20