Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 56
Đã đặt: 7
Còn lại: 49