Kiểm tra số lượng hiện tại:
v
v
 
Tổng: 40
Đã đặt: 3
Còn lại: 37